Nasza historia

Be Informed. Be Smart. Be Sure.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean feugiat dictum lacus, ut hendrerit mi pulvinar vel. Fusce id nibh at neque eleifend tristique at sit amet libero. In aliquam in nisl nec sollicitudin. Sed consectetur volutpat sem vitae facilisis. Fusce tristique, magna ornare facilisis sagittis, tortor mi auctor libero, non pharetra sem ex eu felis. Aenean egestas ut purus nec vehicula. Morbi eu nisi erat. Nam mattis id lectus sit amet mattis. Suspendisse eget tristique neque

Godziny pracy biura

Monday - Friday 09:00AM-17:00PM
Saturday - Sunday ZAMKNIĘTE

Aktualności z rynku badań

    No posts were found.

Kodeks Dobrych Praktyk odpowiedzialnego społecznie działania (CSR) przedsiębiorstwa ABR SESTA

 

 

ABR SESTA wyznaje zasadę, że najwyższą wartością firmy są jej pracownicy i współpracownicy. Dlatego firma pragnie, aby środowisko pracy stwarzało im możliwość samorealizacji, dobrego samopoczucia, możliwości łączenia życia zawodowego i osobistego z zachowaniem równowagi, poszanowaniem prawa i środowiska naturalnego.

 

Firma chce być postrzegana jako profesjonalna, elastyczna i partnerska, co niesie za sobą konieczność określenia zasad działania. Celem niniejszego dokumentu jest opisanie zasad, które pozwolą ABR SESTA wykazać się społeczną odpowiedzialnością wobec pracowników i współpracowników, ale także zleceniodawców i partnerów biznesowych, społeczeństwa oraz dbałością o zdrowie i środowisko naturalne. Zasady te są zbiorem praktyk, które firma stosuje w codziennym działaniu.

 

§1 Zasady ogólne

 

1.1. Kierownictwo ABR SESTA będzie aktywnie przekazywać informacje o Kodeksie Dobrych Praktyk zespołowi pracowników i zapewni jego bieżące funkcjonowanie. Ponieważ Kodeks jest zbiorem dobrych praktyk stosowanych na co dzień w działalności przedsiębiorstwa, Kierownictwo i pracownicy zobowiązują się go przestrzegać, nawet jeśli nie stanowi on części umowy o pracę, czy regulaminu pracowniczego.

 

1.2. Przestrzeganie zapisów Kodeksu leży w interesie przedsiębiorstwa i jego pracowników, a naruszanie tego Kodeksu Dobrych Praktyk może być podstawą do wszczęcia postępowania naprawczego lub dyscyplinarnego, zależnie od skali naruszenia.

 

1.3. ABR SESTA, jej pracownicy i współpracownicy będą przestrzegać niniejszego Kodeksu Dobrych Praktyk, jak również obowiązującego prawa i przepisów lokalnych oraz będą działać zgodnie z lokalnymi standardami praktyki biznesowej.

 

1.4. ABR SESTA działa zgodnie z normami i wytycznymi opracowanymi przez międzynarodowe i polskie organizacje branżowe:

    • ESOMAR,
    • Organizacja Firm Badania Opinii i Rynku (OFBOR)
    • Polskie Towarzystwo Badaczy Rynku i Opinii (PTBRiO)
    • Program Kontroli Jakości Pracy Ankieterów (PKJPA)

 

§2 Ochrona i bezpieczeństwo danych

 

2.1. Szczególnej uwadze w przedsiębiorstwie podlega kwestia zbierania, przetwarzania i bezpieczeństwa danych, które podlegają ochronie. Przestrzeganie przepisów o ochronie danych i obowiązków poufności dotyczących zleceniodawców, ale także respondentów jest integralną częścią badań rynkowych i musi być przestrzegane w odniesieniu do działań ludzi, jak i systemów zabezpieczeń.

 

§3 Relacje ze Zleceniodawcami

 

3.1. Pracownicy ABR SESTA są zobowiązani w relacjach biznesowych opierać się wyłącznie na względach biznesowych i etycznych z uwzględnieniem interesu firmy, jako całości, a nie prywatnym interesie pracowników.

 

3.2.Pracownicy będą podejmować decyzje oparte na swojej najlepszej wiedzy i praktykach. Oświadczenia, które składają w imieniu spółki, powinny być zawsze zgodne z prawdą.

 

3.3. W przypadku potencjalnego konfliktu interesów sprawa musi zostać rozwiązana w sposób jasny dla wszystkich stron, pod nadzorem Kierownictwa firmy i przy wsparciu komunikacyjnym, które pozwoli uniknąć podejrzenia o potencjalną nieuczciwość lub niewłaściwe zachowania.

 

3.4. Pracownicy ABR SESTA mają całkowity zakaz prowadzenia działań zakazanych prawnie, takich jak wręczenie korzyści materialnej, mających na celu nakłonienie potencjalnych Zleceniodawców do wybrania firmy jako wykonawcy projektu.

 

3.5. Za korzyść materialną nie są uznawane drobne upominki o charakterze reklamowym i okazjonalnym o wartości do 50 zł.

 

3.6. Jednocześnie w przypadku, gdy Zleceniodawca przekaże upominek pracownikowi firmy, pracownik jest zobowiązany poinformować przełożonego o zaistniałej sytuacji. Jeśli upominek ma charakter personalny, ale jego wartość nie przekracza kwoty 50 zł, to pracownik może zachować upominek. Jeśli upominek może być podzielony między pozostałych pracowników, rekomendowane jest takie rozwiązanie.

 

3.7. Raporty, które powstają na potrzeby Zleceniodawców, stanowią ich własność, chyba że jest to projekt syndykatowy, który ABR SESTA może udostępniać odpłatnie lub nieodpłatnie innym podmiotom.

 

3.8. W przypadku, gdy pracownicy otrzymują informacje dotyczące działalności ABR SESTA lub jej Zleceniodawców, które są uznawane za niejawne, na podstawie praktyki biznesowej lub podpisanych umów, są zobowiązani do zachowania ich poufności. Wykorzystanie takich informacji do celów własnych lub w interesie osób trzecich jest surowo zabronione.

 

3.9. ABR SESTA nie realizuje projektów badawczych na zlecenie firm przemysłu tytoniowego.

 

§4 Pracownicy i relacje wewnętrzne

 

4.1.Pracownicy ABR SESTA mają zakaz świadczenia usług podmiotom konkurencyjnym do ABR SESTA. Dopuszczalne jest świadczenie usług na zlecenie innych podmiotów pod warunkiem, że nie ogranicza to ich pracy w ABR SESTA i nie zachodzi konflikt interesów. Jednocześnie pracownicy są zobowiązani do informowania ABR SESTA o świadczeniu usług z wynagrodzeniem, a podjęcie takiej współpracy wymaga uprzedniego uzyskania zgody Kierownictwa firmy. Za konflikt interesów uznaje się wszystkie przypadki, w których pracownicy są finansowo powiązani z partnerami biznesowymi ABR SESTA lub jeśli prowadzą działalność w obszarach działalności, w których działa ABR SESTA.

 

4.2.Współpracownicy ABR SESTA mają prawo pracować dla innych podmiotów, w tym także konkurencyjnych, jednak są zobowiązani do poinformowania ABR SESTA o potencjalnym konflikcie interesów.

 

4.3.Kierownictwo ABR SESTA umożliwia pracownikom korzystanie z elastycznego czasu pracy oraz zdalnego wykonywania obowiązków pod warunkiem uprzedniego poinformowania przełożonych.

 

§5 Ochrona środowiska

 

5.1. Ochrona środowiska i efektywne gospodarowanie zasobami naturalnymi jest dla ABR SESTA ważną kwestią. Pracownicy i współpracownicy firmy powinni o tym pamiętać przy korzystaniu z zasobów firmy i utrzymywać ich wykorzystanie w niezbędnych granicach.

 

5.2. ABR SESTA umożliwia selektywną zbiórkę śmieci, a także organizuje zbiórkę elektrośmieci, zużytych tonerów, baterii.

 

5.3. W codziennej pracy ogranicza się drukowanie dokumentów poprzez zastępowanie ich aplikacjami i rozwiązaniami elektronicznymi.

 

§6 Działania na rzecz społeczeństwa

 

6.1. ABR SESTA umożliwia respondentom przekazanie wynagrodzenia za udział w płatnym badaniu na cel organizacji pożytku publicznego. Decyzję o wyborze organizacji podejmuje kierownictwo firmy, uwzględniając rozpoznawalność i uczciwość działania danej organizacji.