Nasza historia

Be Informed. Be Smart. Be Sure.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean feugiat dictum lacus, ut hendrerit mi pulvinar vel. Fusce id nibh at neque eleifend tristique at sit amet libero. In aliquam in nisl nec sollicitudin. Sed consectetur volutpat sem vitae facilisis. Fusce tristique, magna ornare facilisis sagittis, tortor mi auctor libero, non pharetra sem ex eu felis. Aenean egestas ut purus nec vehicula. Morbi eu nisi erat. Nam mattis id lectus sit amet mattis. Suspendisse eget tristique neque

Godziny pracy biura

Monday - Friday 09:00AM-17:00PM
Saturday - Sunday ZAMKNIĘTE

Aktualności z rynku badań

  No posts were found.

Regulamin korzystania ze sklepu internetowego ABR SESTA

§1 Informacje o Sprzedawcy, strony transakcji

 

1. Niniejszy Regulamin sklepu internetowego znajdującego się pod adresem www.abrsesta.com/pl/raporty/ („Sklep”), określa zasady korzystania ze Sklepu, w tym zawierania umów dostarczenia treści cyfrowych („Regulamin”).

 

2. Właścicielem Sklepu jest ABR SESTA Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, kod pocztowy 00-682, przy ul. Hożej 86, wpisana do rejestru przedsiębiorców Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000189138, NIP 7010050902, wysokość kapitału zakładowego: 220.000 zł („Sprzedawca”).

 

3. Regulamin udostępniany jest nieodpłatnie pod adresem https://abrsesta.com/regulaminy/regulamin_sklepu_internetowego.pdf przed zawarciem umowy, w sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego.

 

4. Akceptacja treści Regulaminu jest warunkiem niezbędnym zawarcia przez Użytkownika umowy. Powyższej akceptacji Użytkownik dokonuje w drodze odrębnego oświadczenia woli składanego w postaci elektronicznej poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola wyboru w ramach procesu zakupowego w Sklepie.

 

5. Użytkownikiem Sklepu jest osoba fizyczna (w tym Konsument), która ukończyła 13 rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18. roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego, chyba że posiada ona pełną zdolność do czynności prawnych, jak również osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której przepisy prawa przyznają zdolność prawną, która korzysta ze Sklepu, w szczególności, która na zasadach określonych w Regulaminie składa zamówienie za pośrednictwem Sklepu.

 

6. Konsumentem jest Użytkownik będący osobą fizyczną, która dokonuje czynności prawnej za pośrednictwem Sklepu, niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

 

7. Kontakt ze Sprzedawcą odbywa się przez:

 • a. pocztę elektroniczną: office@abrsesta.com, od poniedziałku do piątku w godzinach 9-17, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy zgodnie z ustawą o dniach wolnych od pracy;
 • b. numer telefonu komórkowego: +48 22 322 65 00. Kontakt ze Sprzedawcą przez telefon może wiązać się z obowiązkiem uiszczenia opłat telefonicznych, jak za połączenie telefoniczne według stawki operatora. Nie pobiera się wyższych niż wynikające z tych stawek opłat za korzystanie z linii telefonicznej.

 

8. Sklep prowadzi działalność handlową w zakresie udostępniania przez Internet treści cyfrowych w postaci raportów z badań, to jest elektronicznych wersji raportów na nośniku w postaci pliku komputerowego udostępnianego Użytkownikowi przez Sprzedawcę, zwanych dalej: „Raportami”. Przez Raporty rozumie się elektroniczne publikacje, zestawienia, opracowania, prezentacje, tabele z wynikami badań, infografiki mogące zawierać również elementy dodatkowe poza tekstami, w postaci grafiki, jak i elementy interaktywne (np. hiperłącza).

 

9. Sklep prowadzi działalność, o której mowa w ust. 8 powyżej, na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

 

§2 Raporty

 

1. Bezpośrednio przed złożeniem zamówienia przez Użytkownika ma on możliwość zapoznania się z głównymi cechami Raportu (funkcjonalności treści cyfrowych oraz technicznych środkach ich ochrony, interoperacyjnościach treści cyfrowych ze sprzętem komputerowym i oprogramowaniem opisem i informacjami o nim, widocznymi po kliknięciu na jego nazwę, w szczególności z zawartością, tematyką, treścią, liczbą stron oraz przeznaczeniem), sposobem porozumiewania się ze Sprzedawcą, łącznej cenie wraz z podatkami oraz innymi kosztami, oraz minimalnym czasem trwania zobowiązań wynikających z umowy.

 

2. Raporty udostępniane są w formie pliku komputerowego w jednym z poniższych formatów:

 • a. XLS/XLSX/XLSM;
 • b. PPT/PPTX
 • c. PDF
 • d. JPG/PNG;
 • e. DOC/DOCX.

 

§3 Korzystanie ze Sklepu

 

1. Dostęp do Raportów jest zapewniany Użytkownikom, którzy łącznie spełnią poniższe wymagania:

 • a. uprzednio zaakceptują Regulamin oraz zobowiążą się do przestrzegania wszystkich zawartych w nim zasad;
 • b. dysponują sprzętem i oprogramowaniem spełniającym minimalne wymagania techniczne określone w niniejszym Regulaminie;
 • c. dokonają płatności zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

 

2. W przypadku dokonania zakupu, imię oraz adres e-mail Użytkownika zostają zachowane i uzyskuje on status „Stałego Klienta”. Składając kolejne zamówienie i podając te dane, zostanie on rozpoznany przez system informatyczny Sklepu.

 

3. Użytkownik, korzystając ze Sklepu, może wyrazić zgodę na otrzymywanie od Sprzedawcy, w rozumieniu art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204), informacji handlowej (w szczególności informacji o promocjach, badaniach, nowych Raportach, nowych funkcjonalnościach Sklepu lub innych towarach lub usługach oferowanych przez Sprzedawcę lub podmioty z nim współpracujące, innych portalach/serwisach internetowych prowadzonych przez Sprzedawcę lub podmioty z nimi współpracujące), na podany przez Użytkownika przy składaniu zamówienia adres e-mail oraz przez indywidualne komunikaty kierowane poprzez Sklep do nieokreślonej liczby Użytkowników. Zgoda ta może być odwołana w każdym czasie przez wiadomość e-mail wysłaną do Sprzedawcy lub przez kliknięcie na link znajdujący się w e-mailu od Sprzedawcy pod taką informacją handlową.

 

§4 Wymagania techniczne niezbędne do korzystania ze Sklepu oraz Raportów

 

1. Do korzystania ze Sklepu wymagane są:

 • a. urządzenie umożliwiające przeglądanie stron internetowych;
 • b. klawiatura lub inne urządzenie umożliwiające poprawne wypełnienie formularzy elektronicznych;
 • c. dostęp do Internetu;
 • d. poprawnie skonfigurowana przeglądarka internetowa akceptująca pliki typu cookies – Microsoft Internet Explorer w wersji nie niższej niż 7.0 lub Mozilla Firefox w wersji nie niższej niż 2.0;
 • e. włączona obsługa cookies oraz JavaScript;
 • f. czynne i poprawnie skonfigurowane konto poczty elektronicznej.

 

2. Warunkiem korzystania z Raportów jest:

 • a. w przypadku, gdy są one udostępniane w formie pliku komputerowego w formacie PDF – posiadanie programu obsługującego takie pliki (np. Adobe Reader w wersji nie niższej niż 5.0);
 • b. w przypadku, gdy są one udostępniane w formie pliku komputerowego w formacie XLS/XLSX/XLSM/PPT/PPTX/DOC/DOCX – posiadanie programu obsługującego takie pliki (np. pakiet Microsoft Office w wersji nie starszej niż z 2007 roku).

 

3. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z niedostosowania się Użytkownika do wskazanych wyżej wymogów technicznych niezbędnych do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym się posługuje. W szczególności dotyczy to sytuacji, gdy Użytkownik niepoprawnie skonfigurował lub nie skonfigurował konta poczty elektronicznej i wskutek tego nie dochodzą wiadomości e-mail od Sprzedawcy do Użytkownika lub od Użytkownik do Sprzedawcy.

 

§5 Złożenie zamówienia

 

1. Użytkownik może złożyć zamówienie w ten sposób, iż wyszuka interesujący go Raport, zapozna się z informacjami, o których mowa w § 2 ust. 1 powyżej, kliknie na przycisk „Dodaję do koszyka” i następnie prawidłowo wypełni formularz zamówienia. Na początku składania zamówienia Użytkownik uzyskuje jasne i czytelne informacje o ewentualnych ograniczeniach dotyczących dostarczania oraz akceptowanych sposobach płatności.

 

2. Przed wysłaniem formularza zamówienia przez Użytkownika pojawia się przycisk z widocznymi słowami: „Kupuję i płacę”. Z chwilą kliknięcia na ten przycisk następuje złożenie zamówienia przez Użytkownika.

 

3. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki nieprawidłowego lub niezrozumiałego wypełnienia formularza przez Użytkownika, w takim wypadku zamówienia nie będą realizowane. Prawidłowe wypełnienie formularza oznacza, iż Użytkownik powinien uzupełnić wszystkie rubryki oznaczone jako pola obowiązkowe, a dane powinny być zgodne ze stanem rzeczywistym.

 

4. Sprzedawca dokonuje przyjęcia zamówienia poprzez wysłanie e-maila na adres e-mail Użytkownika podany w formularzu zamówienia. E-mail ten stanowi potwierdzenie zawarcia umowy, zawiera on podsumowanie zamówienia wraz z ceną do zapłaty i linkiem do strony, na której można dokonać płatności. Z chwilą przyjęcia zamówienia przez Sprzedawcę następuje zawarcie umowy.

 

5. Sprzedający w korespondencji mailowej o którym mowa w ust 4 powyżej przekazuje Użytkownikowi odpowiednie informacje, o których mowa w art. 12 ust. 1 ustawy z 30.5.2014 r. – o prawach konsumenta.

 

6. Sprzedawca ma obowiązek – najpóźniej w chwili złożenia oferty przez Użytkownika będącego Konsumentem uzyskania od niego wyraźnej zgody na każdą dodatkową płatność wykraczającą poza uzgodnione wynagrodzenie za główne obowiązki umowne Sprzedawcy.

 

§6 Cofnięcie i zmiany w zamówieniu

 

1. Użytkownik może wprowadzić zmiany w zamówieniu lub cofnąć zamówienie do momentu jego złożenia.

 

2. W przypadku pomyłki Użytkownika co do ilości zamawianych Raportów lub błędnego naliczenia zamówienia przez system, ma on prawo do zmiany zamówienia w ciągu 2 godzin od przyjęcia zamówienia, chyba że dokonał już płatności. Po dokonaniu korekty zamówienia Sprzedawca wysyła Użytkownikowi e-mail, w którym znajdować się będzie potwierdzenie zmienionego zamówienia oraz dalsze instrukcje.

 

3. W przypadku zmiany w zamówieniu, traktowana jest ona jak złożenie nowego zamówienia, ze wszystkimi konsekwencjami opisanymi w § 6-7 Regulaminu.

 

§7 Rozpoczęcie realizacji zamówienia, zapłata ceny

 

1. Ceny Raportów prezentowanych na stronie internetowej Sklepu podane są w polskich złotych i zawierają podatek VAT oraz informację o wszelkich innych opłatach (jeśli takie się należą). Są one każdorazowo widoczne dla Użytkownika przed złożeniem zamówienia. Niezwłocznie po przyjęciu zamówienia Sprzedawca wysyła Użytkownikowi informacje niezbędne do dokonania płatności.

 

2. Ceny widniejące na stronie Sklepu, jak również opisy Raportów stanowią jedynie informację handlową, a nie ofertę w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Charakter wiążący – na potrzeby zawarcia konkretnej umowy– zyskują one dopiero z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sprzedającego.

 

3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Raportów oraz cen Raportów znajdujących się na stronie Sklepu oraz przeprowadzenia i odwoływania wszelkich rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży.

 

4. Warunkiem rozpoczęcia realizacji zamówienia przez Sprzedawcę jest uprzednia zapłata ceny przez Użytkownika.

 

5. Użytkownik zobowiązany jest zapłacić cenę w terminie 5 (pięciu) dni od zawarcia umowy. Datą zapłaty jest data otrzymania przez Sprzedawcę informacji o zaksięgowaniu wpłaty przez PayPro SA.

 

6. Użytkownik może dokonać zapłaty za Raporty tylko z wykorzystaniem systemu Przelewy24 obsługiwanego przez firmę PayPro SA. W takim wypadku Użytkownik obowiązany jest zapoznać się z regulaminem płatności PayPro SA znajdujący się pod adresem: www.przelewy24.pl/regulamin

 

7. Użytkownik wybierając przelew bankowy jako sposób płatności, obowiązany jest podać w tytule wpłaty numer zamówienia, który wyświetli się na stronie po kliknięciu przycisku „Złóż Zamówienie”, bez jakichkolwiek modyfikacji. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki niewłaściwie podanego tytułu wpłaty przez Użytkownika.

 

8. Jeżeli Użytkownik nie zapłaci ceny, Sprzedawca będzie mu przez okres 5 dni od dnia zawarcia umowy wysyłał na podany przy składaniu zamówienia adres e-mail przypomnienie o obowiązku zapłaty ceny. Brak zapłaty w tym terminie spowoduje anulowanie zamówienia o czym Użytkownik zostanie poinformowany przez e-mail Jeśli Użytkownik nie chce otrzymywać tych informacji, może zrezygnować z ich otrzymywania, w każdym czasie, przez wiadomość e-mail wysłaną do Sprzedawcy lub przez kliknięcie na link znajdujący się w e-mailu od Sprzedawcy pod taką informacją.

 

9. Sprzedawca nie może żądać od Użytkownika będącego Konsumentem opłaty za skorzystanie z określonego sposobu zapłaty przewyższającej poniesione przez Sprzedawcę koszty w związku z tym sposobem zapłaty.

 

§8 Realizacja zamówienia

 

1. Z chwilą zaksięgowania zapłaty ceny na e-mail podany przez Użytkownika przy składaniu zamówienia wysyłany jest e-mail z linkiem do pobrania zamówionego Raportu, zwany dalej „Linkiem”.

 

2. Link jest aktywny tylko przez 24 godziny liczone od momentu pierwszego kliknięcia w niego. Ma to na celu zapobieżenie np. wystawianiu linków na forum, sprzedaży go innym osobom, co jest zakazane. W związku z tym Użytkownik obowiązany jest dokonać pobrania pliku z zakupionym Raportem w ciągu 24 godzin liczonych od momentu pierwszego kliknięcia w ten Link.

 

3. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niezastosowanie się Użytkownika do wymogu z ust. 2, jak i też za zbyt wolne łącze internetowe Użytkownika, uniemożliwiające pobranie pliku w terminie wskazanym w ust. 2 powyżej.

 

4. W przypadku gdy Użytkownik nie dokona pobrania pliku z zakupionym Raportem w terminie, o którym mowa w ust. 2, powyżej obowiązany jest skontaktować się ze Sprzedawcą, który wyśle zakupiony Raport jako załącznik na adres e-mail Użytkownika podany w formularzu zamówienia niezwłocznie, jednak w terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze od dnia kontaktu.

 

5. Po pobraniu pliku z zakupionym Raportem Link staje się nieaktywny (po upływie 24 godzin liczonych od momentu pierwszego kliknięcia w ten Link), a zamówienie zostaje uznane jako zrealizowane. Podstawą do ustalenia czy Raport został prawidłowo pobrany, jest tylko i wyłącznie zapis w systemie informatycznym Sklepu, że transmisja pliku została zrealizowana pomyślnie, bez względu na to, kto dokonał faktycznie pobrania poprzez Link.

 

6. W przypadku nieotrzymania e-maila, o którym mowa w ust. 1 powyżej, Użytkownik w pierwszej kolejności jest obowiązany sprawdzić folder „spam”, w celu ustalenia, czy nie znajduje się w nim e-mail. Jeśli taki e-mail nie znajduje się w folderze „spam”, Użytkownik obowiązany jest skontaktować się ze Sprzedawcą i podać e-mail podany w formularzu zamówienia oraz przedstawić dokument potwierdzający zapłatę Ceny (wydruk z konta bankowego itd.). Użytkownik jest obowiązany postępować zgodnie ze wskazówkami Sprzedawcy na każdym etapie wyjaśniania zaistniałej sytuacji, aż do jej rozwiązania.

 

7. Użytkownik nie ma prawa udostępniać Linku innym osobom/podmiotom. Sprzedawca może w takim wypadku żądać w szczególności od Użytkownika kary umownej w kwocie 1000 zł (tysiąc złotych) Nie wyłącza to prawa Sprzedawcy do dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość kary umownej, jeśli wyrządzona mu szkoda przewyższa wysokość kary umownej

 

§9 Faktura

 

1. W przypadku Użytkownika będącego przedsiębiorcą na jego żądanie zostanie mu wystawiona faktura VAT.

 

2. Użytkownik, który chce otrzymać fakturę VAT, obowiązany jest podać prawidłowo wszelkie wymagane przez przepisy prawne dane do faktury, najpóźniej w momencie składania zamówienia.

 

3. Faktura wystawiana jest w formie elektronicznej, do 7 dni od chwili udostępnienia Linku, chyba że przepisy szczególne nakazują inny termin. Faktura w formie elektronicznej będzie wysyłana jako załącznik na adres e-mail podany w formularzu zamówienia.

 

4. Użytkownik akceptuje wystawianie i przesyłanie przez Sprzedawcę faktur VAT w postaci elektronicznej. Użytkownik może w każdym momencie cofnąć zgodę na przesłanie faktury w postaci elektronicznej przesyłając odpowiednią wiadomość na adres e-mail Sprzedawcy.

 

5. Jeśli Użytkownik chce otrzymać fakturę VAT w formie papierowej, to chęć jej otrzymania powinien zgłosić na adres: office@abrsesta.com

 

§10 Prawo odstąpienia od umowy

 

1. Zgodnie z art. 27 ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. („Ustawa”) Użytkownikowi, będącemu Konsumentem, przysługuje prawo odstąpienia od zawartej ze Sprzedawcą umowy o dostarczenie treści cyfrowych w terminie 14 dni od jej zawarcia. Do zachowania powyższego terminu wystarczy wysłać oświadczenie o odstąpieniu na adres email Sprzedawcy. Użytkownik może posłużyć się formularzem – stanowiący załącznik do niniejszego Regulaminu.

 

2. Zgodnie z art. 38 pkt 13 Ustawy Użytkownikowi będącemu Konsumentem nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy o dostarczenie treści cyfrowych, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy. Uprawnienie do odstąpienia od Umowy na tych samych zasadach co Konsument przysługuje taksę innym podmiotom, do których z mocy prawa stosuje art. 221 Kodeksu cywilnego.

 

3. Użytkownik podczas składania zamówienia wybiera odpowiednią opcję (zaznaczenie checkboxa), a przez to oświadcza, iż wyraża zgodę na dostęp do Raportów natychmiast po dokonaniu zamówienia i zawarciu umowy, co spowoduje natychmiastowy dostęp do danych Raportów i utratę prawa do odstąpienia od umowy. Decyzja o zachowaniu prawa do odstąpienia pociąga za sobą dostarczenie zamówionego Raportu po upływie terminu do odstąpienia od umowy, czyli 14 dni. Decyzja o zachowaniu prawa odstąpienia od umowy może być przez Użytkownika w każdym czasie zmieniona na decyzję o rezygnacji, ale nie może być złożona dyspozycja odwrotna.

 

4. W razie wykonania prawa odstąpienia umowę uważa się za niezawartą a Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni od dnia otrzymana oświadczenia o odstąpieniu od umowy, zwrócić Użytkownikowi wszystkie dokonane przez niego płatności.

 

5. Zwrotu płatności Sprzedawca dokonuje przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Użytkownik, chyba że Użytkownik zgodzi się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Użytkownik nie ponosi żadnych opłat w związku z tym zwrotem

 

§11 Wady Raportu. Postępowanie reklamacyjne

 

1. Użytkownik ma prawo do zgłoszenia reklamacji Raportu w terminie 7 dni od dnia dostarczenie Raportu, w szczególności, gdy pobrany Raport ma wady techniczne uniemożliwiające odczytanie pliku na urządzeniu zgodnym z wymogami wskazanymi w Regulaminie lub gdy zawartość Raportu jest niezgodna z opisem.

 

2. Użytkownik może składać reklamacje związane z Raportami na adres siedziby Sprzedawcy, w formie pisemnej, z dopiskiem „reklamacja” lub przesyłając wiadomość email na adres e-mail office@abrsesta.com.

 

3. Użytkownik, który chce skorzystać z uprawnień, o których mowa w niniejszym paragrafie, zobowiązany jest w tym celu niezwłocznie poinformować Sprzedawcę na adres wskazany w ust 2 powyżej, załączając szczegółowy opis wady Raportu.

 

4. Reklamację składa się poprzez jej przesłanie wraz z fakturą VAT (jeśli została wystawiona), a jeśli nie została wystawiona – wraz z dokumentem potwierdzającym zapłatę ceny (np. wydrukiem z konta bankowego, innym dowodem zapłaty).

 

5. Sprzedawca zobowiązuje się usunąć wady Raportu lub wymienić Raport na nowy w terminie 14 dni od dnia doręczenia reklamacji Sprzedawcy.

 

6. Sprzedawca pokrywa koszty uzasadnionych reklamacji, w zakresie wymaganym przez obowiązujące przepisy.

 

7. Użytkownik będący Konsumentem ma prawo skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, to jest w drodze mediacji, gdzie strona trzecia, którą jest mediator lub arbiter, pomaga w osiągnięciu porozumienia bez konieczności angażowania wymiaru sprawiedliwości. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Użytkownika będącego Konsumentem oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona Konsumentów. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Użytkownikiem a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej: 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem e-mail: porady@dlakonsumentow.pl.

 

8. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Użytkownikiem, który nie jest Konsumentem, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

 

§12 Ochrona danych osobowych

 

1. Sprzedawca jest administratorem danych osobowych Użytkownika w rozumieniu Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych UE nr 2016/679 (dalej „RODO”).

 

2. Użytkownik podaje przy składaniu zamówienia następujące dane osobowe:

 • a. imię;
 • b. nazwisko;
 • c. adres e-mail;
 • d. nazwę firmy (opcjonalnie)
 • e. adres tj. ulica, kod pocztowy, miasto, kraj (opcjonalnie)
 • f. telefon
 • g. NIP (opcjonalnie)
 • h. dane do wystawienia faktury VAT (opcjonalnie)

 

3. Sprzedawca przetwarza dane osobowe

 • a. w celu wykonania umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 • b. w celu realizacji obowiązków nałożonych na Sprzedawcę przez prawo, np. podatkowe (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
 • c. w celach statystycznych (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • d. celu dochodzenia roszczeń (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • e. w celu dostarczania informacji handlowej zgodnie z § 3 ust. 4 Regulaminu, na podstawie zgody, którą Użytkownik zawsze może odwołać (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

 

4. Użytkownik oświadcza, że został poinformowany o przysługujących mu uprawnieniach, a w szczególności o:

 • a. prawie wglądu do jego danych, żądania ich korekty lub uzupełnienia, przeniesienia danych, wniesienia sprzeciwu oraz usunięcia a także żądania ograniczenia ich przetwarzania; w celu realizacji uprawnień może się skontaktować pod adresem email iod@abrsesta.com lub na adres pocztowy siedziby Sprzedającego;
 • b. prawie do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
 • c. adresie siedziby i pełnej nazwie administratora danych;
 • d. wyznaczeniu z Inspektora Ochrony Danych i jego adresie kontaktowym: iod@abrsesta.com
 • e. przewidywanych odbiorcach lub kategoriach odbiorców danych, którymi są wyłącznie pracownicy Sprzedawcy lub osoby świadczące usługi na rzecz Sprzedawcy, w zakresie związanym z działalnością Sklepu, np. pośrednicy płatności online.

 

5. Podanie danych w zakresie niezbędnym do realizacji umowy oraz do realizacji obowiązków ciążących na administratorze jest konieczne do zawarcia i realizacji umowy. W pozostałym zakresie jest dobrowolne.

6. Dane będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji i rozliczenia umowy, wydłużony o czas wymagany prawem i ewentualne okresy roszczeniowe. W zakresie wysyłania informacji handlowej, o której mowa w §3 ust. 3 Regulaminu – do czasu wycofania zgody lub zakończenia dostarczania informacji.

7. Sprzedawca podczas korzystania przez Użytkownika ze strony internetowej wykorzystuje cookies – plik tekstowy, dzięki któremu Użytkownik zostanie rozpoznany w systemie i może otrzymać spersonalizowane treści na stronie. Przetwarzanie tego rodzaju danych uregulowane jest w Polityce prywatności serwisu www.abrsesta.com.

 

§13 Odpowiedzialność Sprzedawcy

 

1. Sprzedawca nie ponosi w szczególności odpowiedzialności za zdarzenia wynikłe z:

 • a. niedostosowania się Użytkownika do wymogów technicznych niezbędnych do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym Sprzedawca się posługuje.
 • b. braku możliwości dostępu do Sklepu wynikającego z przyczyn od Sprzedawcy niezależnych; w tym uniemożliwienia dostępu do Sklepu przez podmiot świadczący usługi telekomunikacyjne lub podmiot świadczący usługi hostingowe.
 • c. siły wyższej.
 • d. awarii, przyczyn leżących po stronie access providerów, dostawców Internetu, dostawców serwerów, awarii sprzętu lub oprogramowania Użytkownika.
 • e. niezamierzonych błędów czy luk bezpieczeństwa w oprogramowaniu Sklepu.
 • f. błędów czy luk bezpieczeństwa w użytej technologii, zarówno w oprogramowaniu serwerów internetowych, jak i w oprogramowaniu Sklepu.
 • g. niewłaściwego korzystania ze Sklepu przez Użytkownika; niezastosowania się do treści zamieszczonych w Sklepie.
 • h. przerwy technicznej w funkcjonowaniu domeny, w przypadku planowanej, bieżącej obsługi serwera oraz oprogramowania Sklepu.
 • i. złośliwej lub naruszającej prawo działalności użytkowników internetu czy korzystających ze Sklepu.
 • j. naruszenia innych postanowień Regulaminu przez Użytkownika.
 • k. błędnej interpretacji wyników badania zawartych w Raporcie bądź niewłaściwego wykorzystania Raportu jako całości bądź poszczególnych jego części.

 

2. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za oznaczenie jego e-maili jako spam przez dostawcę usług poczty elektronicznej, z której korzysta Użytkownik.

 

3. W sytuacji aktualizowania oprogramowania (w tym także wprowadzania nowych funkcjonalności) oraz prac konserwacyjnych Sprzedawca zastrzega sobie prawo do czasowego wyłączenia działania Sklepu lub niektórych jego funkcji. Zamówienia złożone w tym czasie będą realizowane po zakończeniu procesu aktualizacji lub prac konserwacyjnych.

 

§14 Autorskie prawa majątkowe. Ochrona treści na stronie Sklepu

 

1. Raporty stanowią utwory w myśl ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych i podlegają ochronie przewidzianej w tej ustawie.

 

2. Autorskie prawa majątkowe do Raportów przysługują Sprzedawcy, zaś autorskie prawa osobiste – ich autorom.

 

3. Kupno Raportu nie daje Użytkownikowi żadnych autorskich praw majątkowych ani osobistych do Raportu. Użytkownik nabywa jedynie egzemplarz Raportu, a nie jakiekolwiek prawa autorskie do niego. Użytkownik może korzystać z niego wyłącznie na użytek wewnętrzny podmiotu zamawiającego lub podmiotów z nim powiązanych kapitałowo. W celu usunięcia wątpliwości Usługodawca informuje, iż nabycie treści cyfrowych nie jest równoznaczne z przeniesieniem autorskich praw majątkowych do nich.

 

4. W szczególności Użytkownikowi nie wolno:

 • a. zwielokrotniać Raportu lub dokonywać jego rozpowszechniania; zarówno w formie drukowanej, jak i elektronicznej.
 • b. udostępniać Raportu jakimkolwiek innym osobom; zarówno w formie drukowanej, jak i elektronicznej.
 • c. najmować i użyczać Raportu; zarówno w formie drukowanej, jak i elektronicznej.
 • d. ingerować w treść i zawartość Raportu.
 • e. usuwać zabezpieczenia i oznaczenia naniesione na Raport.

 

5. W przypadku naruszenia autorskich praw majątkowych do Raportu osoba, która dopuściła się naruszenia (także Użytkownik), zapłaci Sprzedawcy karę umowną w wysokości 3-krotnej wysokości ceny brutto tego Raportu za każdy zwielokrotniony, rozpowszechniony lub udostępniony, najęty lub użyczony egzemplarz Raportu. Nie wyłącza to prawa Sprzedawcy do dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość kary umownej, jeśli wyrządzona mu szkoda przewyższa wysokość kary umownej.

 

§15 Postanowienia końcowe

 

1. Treść Regulaminu jest udostępniona nieodpłatnie na stronie internetowej: abrsesta.com/regulaminy/regulamin_sklepu_internetowego.pdf w taki sposób, aby:

 • a. Użytkownik oraz Sprzedawca mogli przechowywać treść Regulaminu w sposób umożliwiający dostęp do informacji w przyszłości przez czas odpowiedni do celów, jakim treść ta służy.
 • b. Użytkownik oraz Sprzedawca mogli odtworzyć przechowywaną treść Regulaminu w niezmienionej formie.
 • c. W razie wątpliwości co do treści Regulaminu / umowy Użytkownik może zwrócić się do Sprzedawcy z prośbą o wyjaśnienie znaczenia poszczególnych postanowień Regulaminu / umowy. Sprzedawca wyjaśni mu znaczenie tych postanowień. Wyjaśnienie dokonane przez Sprzedawcę nie ma charakteru wiążącego.

 

2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu. Zmiany obowiązują od dnia ich ogłoszenia na stronie internetowej: www.abrsesta.com. Zmiana nie dotyczy zamówień, które zostały złożone przed zmianą Regulaminu – do zamówień tych, a także wszelkich skutków prawnych z nich wynikających (w szczególności praw Konsumenta) stosuje się przepisy dotychczasowe.

 

3. Prawem właściwym dla umowy jest prawo polskie.

 

4. Do wszelkich sporów wynikłych z niniejszego Regulaminu, jak i wszelkich stosunków prawnych wynikających z umów, jak i w przypadku wypowiedzenia, rozwiązania, odstąpienia, unieważnienia lub uznania za niebyłe tychże umów, wyłącznie właściwy jest sąd właściwy dla miejsca siedziby Sprzedawcy, chyba że Użytkownik jest konsumentem – wówczas właściwość sądu regulują przepisy Kodeksu postępowania cywilnego.

 

5. Reklamacje dotyczące innych kwestii niż wadliwość Raportu należy kierować na adres e-mail: office@abrsesta.com. Sprzedawca rozpatruje reklamację w ciągu 14 dni od dnia jej otrzymania, wysyłając Użytkownikowi odpowiedź e-mailem. Brak rozpatrzenia reklamacji w tym czasie nie oznacza uznania reklamacji przez Sprzedawcę.

 

6. Postanowienia Regulaminu nie uchybiają przepisom o ochronie konsumentów, jeśli Użytkownik jest osobą fizyczną, która nabywa Raport w celu niezwiązanym bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową (art. 221 Kodeksu cywilnego).

 

7. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 13.10.2020 r. i ma zastosowanie do umów zawartych od dnia 13.10.2020 r włącznie.

 

 

Załącznik do Regulaminu nr 1

WZÓR OŚWIADCZENIA O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

 

ADRESAT:

ABR SESTA Sp. z o.o.
ul. Hoża 86
00-682 Warszawa
tel. +48 22 322 65 00
mail: office@abrsesta.com

Informuję o moim odstąpieniu od umowy udostępnienia następujących treści cyfrowych (Raportu):
1. …
2. …
3. …

Data zawarcia umowy

Imię i nazwisko Użytkownika

Adres Użytkownika

Podpis Użytkownika (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

Data